ΔΙΑΦΟΡΟΙ ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΟΙ ΟΡΙΣΜΟΙ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ
- Αργώ Ελλάς Συντήρηση Πολυκατοικίας -
Τηλ: 210.9426696

Πετρελαιοειδή Προϊόντα: Τα πάσης φύσεως προϊόντα της διύλισης του αργού πετρελαίου όπως είναι και το πετρέλαιο θέρμανσης (gas-oil, diesel-oil), στα οποία περιλαμβάνονται και τα ημικατεργασμένα προϊόντα.

Διύλιση: Η κατεργασία αργού πετρελαίου ή ημικατεργασμένων προϊόντων που πραγματοποιείται σε ειδικές εγκαταστάσεις για την παραγωγή Πετρελαιοειδών Προϊόντων.

Διυλιστήριο: Οι ειδικές εγκαταστάσεις στις οποίες πραγματοποιείται η διύλιση. Στο Διυλιστήριο, πέραν των μονάδων επεξεργασίας, περιλαμβάνονται και οι αναγκαίοι αποθηκευτικοί χώροι και οι διευκολύνσεις εισαγωγής και εξαγωγής αργού πετρελαίου και πετρελαιοειδών προϊόντων.

Εισαγωγή αργού πετρελαίου ή πετρελαιοειδών προϊόντων: Η εισαγωγή αργού Πετρελαίου ή πετρελαιοειδών προϊόντων στην Ελληνική Επικράτεια από τρίτες χώρες, καθώς και η παραλαβή από κράτη - μέλη της Ε.Ε.

Διακίνηση: Η μεταφορά πετρελαιοειδών προϊόντων από ένα Διυλιστήριο σε άλλο, από ένα Διυλιστήριο προς εγκαταστάσεις Εμπορίας, από ένα Διυλιστήριο προς εγκαταστάσεις Μεγάλου Τελικού Καταναλωτή, από εγκαταστάσεις Εμπορίας σε άλλες, από σημείο εγκατάστασης Εισαγωγής προς Διυλιστήριο ή εγκαταστάσεις Εμπορίας, από εγκαταστάσεις Εμπορίας ή Διυλιστηρίου προς σημεία εγκατάστασης Εξαγωγής, από εγκαταστάσεις Εμπορίας ή Διυλιστηρίου σε εγκαταστάσεις κατόχου Άδειας Λιανικής Εμπορίας ή Τελικού Καταναλωτή που έχει ίδιους αποθηκευτικούς χώρους και από εγκαταστάσεις κατόχου Άδειας Λιανικής Εμπορίας προς Τελικούς Καταναλωτές. Η μεταφορά διακρίνεται σε: α) μεταφορά μέσω αγωγού, β) μεταφορά με πλωτό μέσο, γ) οδική μεταφορά με βυτιοφόρο και δ) σιδηροδρομική μεταφορά.

Μεταφορέας: Το πρόσωπο που εκτελεί μεταφορά πετρελαιοειδών προϊόντων χρησιμοποιώντας Δημοσίας Χρήσεως (Δ.Χ.) βυτιοφόρα αυτοκίνητα.

Αποθήκη Τήρησης Αποθεμάτων Ασφαλείας: Η αποθηκευτική εγκατάσταση όπου επιτρέπεται να αποθηκεύονται αργό Πετρέλαιο, ημικατεργασμένα Προϊόντα ή Πετρελαιοειδή Προϊόντα, έτσι ώστε να προσμετρώνται στην τήρηση αποθεμάτων ασφαλείας.

Τελική κατανάλωση: Η τελική χρήση των πετρελαιοειδών προϊόντων από καταναλωτές.

Πετρέλαιο θέρμανσης: αποχρώσεις κόκκινου χρώματος
Πετρέλαιο κίνησης: αποχρώσεις πράσινου χρώματος

Περισσότερα...

Tags: ΔΙΑΦΟΡΟΙ ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΟΙ ΟΡΙΣΜΟΙ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ

αποχέτευση στα κοινόχρηστα πολυκατοικίας