Έλεγχος πυροσβεστήρων κτηρίων
- Αργώ Ελλάς Συντήρηση Πολυκατοικίας -
Τηλ: 210.9426696

Είδη πυροσβεστήρων Ξηράς κόνεως: Είναι το πιο διαδδεδομένο είδος.Κατάλληλ οι για κατάσβεση εύφλεκτων στερεών όπως ξύλα, χαρτί, υφάσματα, πλαστικά, εύφλεκτα υγρά περιλαμβανομένων πετρελαίου, ελαίων, λιπαντικών, χρωμάτων και εύφλεκτων αερίων με παρουσία ηλεκτρικού ρεύματος. Οι πυροσβεστήρες αυτοί δεν είναι κατάλληλοι για πυρκαγιές μετάλλων. Πυροσβεστήρες Διοξειδίου του άνθρακα (CO2): Χρησιμοποιούνται σε χώρους με ηλεκτρικές και ηλεκτρονικές εγκαταστάσεις, πολύτιμα έργα τέχνης, αποθήκες εύφλεκτων, 2 ηλεκτρικούς υποσταθμούς, φούρνους και κλιβάνους. Οι πυροσβεστήρες αυτοί δεν είναι κατάλληλοι για πυρκαγιές μετάλλων. Λόγω της ασφυξίας που προκαλεί δεν ενδείκνυται η χρήση του σε κλειστούς χώρους με ανθρώπους και ζώα. Πυροσβεστήρες νερού: Χρησιμοποιούνται για πυρκαγιές σε ξύλο, χαρτί, υφάσματα και στερεές επιφάνειες. Οι πυροσβεστήρες αυτοί δεν είναι κατάλληλοι για πυρκαγιές σε υγρά καύσιμα υλικά (βενζίνη ή έλαια), ηλεκτρικά και μέταλλα. Πυροσβεστήρες αφρού: Κατάλληλοι για κατάσβεση εύφλεκτων στερεών, όπως, ξύλα, χαρτί, υφάσματα, πλαστικά και εύφλεκτα υγρά περιλαμβανομένων πετρελαίου, ελαίων, λιπαντικών χρωμάτων. Οι πυροσβεστήρες αυτοί δεν είναι κατάλληλοι για φωτιές σε αέρια, μέταλλα και φωτιές με παρουσία ηλεκτρικού ρεύματος. Όλοι οι πυροσβεστήρες πρέπει να ελέγχονται τουλάχιστον μία φορά το χρόνο για πληρότητα και λειτουργία από εξουσιοδοτημένο συνεργείο. Φορητοί πυροσβεστήρες σε οχήματα: Σύμφωνα με την Υ.Α. 50292/3549/08/16-02-2009 (ΦΕΚ Β΄ 272) προβλέπονται πυροσβεστήρες εντός των οχημάτων. Ειδικότερα τα οχήματα κατηγορίας Μ1 δηλαδή μέχρι οκτώ (8) θέσεων (εκτός του οδηγού) θα πρέπει να φέρουν ένα (1) φορητό πυροσβεστήρα ξηράς κόνεως, κατάλληλο για πυρκαγιές κατηγορίας A, B, C και για ηλεκτρικό ρεύμα έως 1000 Volt, με ελάχιστη κατασβεστική ικανότητα 8A, 34B, C.

αναγόμωση πυροσβεστήρων 210.9426537 Αργώ Ελλάς

Ενεργητική πυροπροστασία: Η ενεργητική πυροπροστασία ενός κτιρίου αποβλέπει στην αντιμετώπιση και καταστολή της πυρκαγιάς σε περίπτωση που αυτή εκδηλωθεί. Τα προβλεπόμενα από τον μελετητή (μηχανολόγος μηχανικός) μέτρα αφορούν τον εξοπλισμό και τις προγραμματισμένες ενέργειες που ενεργοποιούνται αν εμφανιστεί και κατά την διάρκεια της πυρκαγιάς. Στα μέτρα ενεργητικής πυροπροστασίας περιλαμβάνονται (ανάλογα με το είδος και το μέγεθος του κτιρίου): τοποθέτηση φορητών μέσων πυρόσβεσης (πυροσβεστήρες) τοποθέτηση συστήματος πυρανίχνευσης τοποθέτηση χειροκίνητου συστήματος συναγερμού (κομβία συναγερμού) τοποθέτηση μονίμου υδροδοτικού πυροσβεστικού δικτύου (πυροσβεστικές φωλιές) τοποθέτηση συστήματος καταιονητήρων (sprinklers) Παθητική πυροπροστασία: Η παθητική πυροπροστασία ενός κτιρίου αποβλέπει στον έλεγχο της εξάπλωσης της πυρκαγιάς και στην έγκαιρη εκκένωση του κτιρίου από όσους βρίσκονται μέσα σε αυτό κατά την εκδήλωση της πυρκαγιάς. Τα μέτρα παθητικής πυροπροστασίας αποτελούν την δομική πυροπροστασία του κτιρίου και είναι ενσωματωμένα στην αρχιτεκτονική και στατική σχεδίαση και κατασκευή του κτιρίου (αρχιτέκτονας, πολιτικός μηχανικός). Στα μέτρα παθητικής πυροπροστασίας περιλαμβάνονται (για όλα τα κτίρια): μέτρα για μη εξάπλωση της πυρκαγιάς εντός του κτιρίου μέτρα για μη εξάπλωση της πυρκαγιάς εκτός του κτιρίου η επάρκεια και αντοχή των δομικών στοιχείων του κτιρίου στην πυρκαγιά για κάποιο χρονικό διάστημα ώστε να είναι δυνατή η έγκαιρη εκκένωσή του κατάλληλη σχεδίαση των οδεύσεων διαφυγής και των εξόδων κινδύνου

Η συντήρηση των πυροσβεστήρων είναι υποχρεωτική βάσει νόμου.

Ζητήστε μία προσφορά συντήρησης,αναγόμωσης και τοποθέτησης πυροσβεστήρων.

Περισσότερα...

Έλεγχος πυροσβεστήρων κτηρίων

Tags: Έλεγχος πυροσβεστήρων κτηρίων

αποχέτευση στα κοινόχρηστα πολυκατοικίας