Σωστή συμπεριφορά ενοίκων πολυκατοικίας
- Αργώ Ελλάς Συντήρηση Πολυκατοικίας -
Τηλ: 210.9426696

Στο πλαίσιο της καλής γειτονίας, ο κάθε ένοικος οφείλει να επιδεικνύει σεβασμό και να ανέχεται περιορισμούς του δικαιώματος της ιδιοκτησίας του, όπως παραδείγματος χάρη θόρυβος σε ώρα που δεν εμπίμπτει στην κοινή ησυχία ή ανοχή εκπομπών από γειτονικά ακίνητα ά.1003 ΑΚ. Οτιδήποτε κρίνεται επουσιώδες και δεν παρακωλύει τη χρήση του ακινήτου, οφείλει να το ανέχεται. Σε περίπτωση που βλάπτεται το ακίνητο ή η προσωπικότητα του ενοίκου από πράξη ή συμπεριφορά , δύναται να ακολουθήσει τις αντίστοιχες διαδικασίες για την προστασία του.

Ζητήστε μία προσφορά έκδοσης και διανομής κοινοχρήστων.

Περισσότερα...

Σωστή συμπεριφορά ενοίκων πολυκατοικίας

Tags: Σωστή συμπεριφορά ενοίκων πολυκατοικίας

Σωστή συμπεριφορά ενοίκων πολυκατοικίας