Γιατί είναι σημαντική η ασφάλιση αστικής ευθύνης και των κοινόχρηστων χώρων
- Αργώ Ελλάς Συντήρηση Πολυκατοικίας -
Τηλ: 210.9426696

Ουσιαστικά η ασφάλιση αστικής ευθύνης αφορά τον διαχειριστή της πολυκατοικίας και τους ιδιοκτήτες σχετικά με ζημίες σε τρίτους, που αναφέρονται στην άσκηση των καθηκόντων του. Σωματικές βλάβες, υλικές ζημίες όπως παραδείγματος χάρη πτώση μέρους του κτιρίου , γλάστρας. Κρίνεται σημαντική, καθώς αυτά είναι φαινόμενα αρκετά συχνά και απρόβλεπτα, ειδικά σε πολυκατοικίες πολλών δεκαετιών. Ο διαχειριστής ασφαλίζει αυτό τον κίνδυνο και σε περίπτωση που επέλθει ο κίνδυνος καταβάλλει η ασφαλιστική και όχι ο ίδιος, έξοδα που δύνανται να προκύψουν ξαφνικά και να μην μπορεί να ανταποκριθεί ο ίδιος.

Η συντήρηση λέβητα καυστήρα πολυκατοικίας είναι υποχρεωτική βάσει νόμου.

Ζητήστε μία προσφορά συντήρησης λέβητα / καυστήρα του κτηρίου αερίου ή πετρελαίου.

Περισσότερα...

Γιατί είναι σημαντική η ασφάλιση αστικής ευθύνης και των κοινόχρηστων χώρων

Tags: Γιατί είναι σημαντική η ασφάλιση αστικής ευθύνης και των κοινόχρηστων χώρων

Γιατί είναι σημαντική η ασφάλιση αστικής ευθύνης και των κοινόχρηστων χώρων