ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΑ ΚΑΙ ΣΥΛΛΟΓΗ ΑΠΟΔΕΙΞΕΩΝ.

ο/η διαχειριστής/στρια πολυκατοικίας θα πρέπει να διατηρεί αρχείο των παραστατικών των δαπανών του κτηρίου καθώς και να αναρτά σε πίνακα ανακοινώσεων με διαφανή πρόσοψη, η οποία ασφαλίζεται, εκτός από τη συγκεντρωτική κατάσταση κοινοχρήστων και αντίγραφα παραστατικών των δαπανών. Σε περίπτωση αφαίρεσης καθ'οιονδήποτε τρόπο των αντιγράφων των παραστατικών από τον άνω πίνακα ανακοινώσεων, τα φωτοαντίγραφα των παραστατικών αντικαθίστανται εντός ευλόγου χρόνου. Οι ένοικοι δικαιούνται με δαπάνες τους να ζητούν από τους υπόχρεους απλά φωτοαντίγραφα των εν λόγω παραστατικών.

Η δημιουργία , κάλυψη και αύξηση του αποθεματικού της πολυκατοικίας δεν συνιστά δαπάνη.

TAGS: ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΑ ΚΑΙ ΑΠΟΔΕΙΞΕΙΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ - ΦΕΚ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ - ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΕΞΟΔΩΝ ΠΟΛΥΚΑΤΟΙΚΙΑΣ -ΣΥΛΛΟΓΗ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΩΝ

 


Ολοκληρωμένη κάλυψη πολυκατοικίας.